بازگشت به صفحه اصلی

معرفی نرم افزار ثبت نمرات مستمر مدارس

توانایی بسیار بالا ،  انجام کار بسیار ساده
 
جهت مشاهده ی بخش هایی از نرم افزار کلیک نمایید.

 

مدارسی که از نرم افزار استفاده می نمایند.
ردیف
نام آموزشگاه
جنسیت - دوره تحصیلی
نوع آموزشگاه
محل آموزشگاه
کد نرم افزار
1
ابتدایی شاهد غدیر
دخترانه - دوره اول و دوم
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
3001
2
ابتدایی زهره
دخترانه - دوره اول و دوم
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
3002
3
ابتدایی قدس
دخترانه - دوره اول و دوم
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
3003
4
ابتدایی حضرت سجاد
پسرانه - دوره اول و دوم
غیر دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
3004
5
ابتدایی شاهد نور
دخترانه - دوره اول و دوم
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
3005
6
تست خدمات آموزشی مهرآزمون
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
3006
7
ابتدایی شهید انغوزه ای
پسرانه - دوره اول و دوم
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
2002
8
ابتدایی مهندس مسعود فاتح
دخترانه - دوره اول و دوم
دولتی
یزد - ناحیه 2
2003
9
دبیرستان امام رضا
پسرانه - دوره دوم
نمونه دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1001
10
دبیرستان نبوت
دخترانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1002
11
دبیرستان فردوس
دخترانه - دوره اول
نمونه دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1003
12
دبیرستان اندیشه
پسرانه - دوره اول
نمونه دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1004
13
دبیرستان شهید علومی
دخترانه - دوره اول
دولتی
یزد - ناحیه 2
1005
14
هنرستان شهید باهنر
پسرانه - متوسطه فنی
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1006
15
دبیرستان توحید
دخترانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق - آهنشهر
1007
16
دبیرستان حضرت سجاد
پسرانه - دوره اول
غیر دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1008
17
دبیرستان حضرت معصومه
دخترانه - دوره دوم
نمونه دولتی
استان یزد - شهرستان بافق - مبارکه
1009
18
دبیرستان شهید رجایی
پسرانه - دوره دوم
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1010
19
دبیرستان وحشی بافقی
پسرانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1011
20
دبیرستان شهید نصیری
پسرانه - دوره اول
دولتی
شهر یزد - ناحیه 2
1012
21
دبیرستان مهدیه
دخترانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1013
22
دبیرستان شهید دهقان
دخترانه - دوره اول
دولتی
شهر یزد - ناحیه 2
1014
23
دبیرستان ادب
دخترانه - دوره دوم
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق - آهنشهر
1015
24
دبیرستان حضرت زهرا
دخترانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1016
25
دبیرستان امام حسن مجتبی
پسرانه - دوره اول
غیر دولتی
یزد - ناحیه 2
1017
26
دبیرستان پروین اعتصامی
دخترانه - دوره دوم
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1018
27
دبیرستان حضرت زینب
دخترانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1019
28
دبیرستان صفیه
دخترانه - دوره اول
دولتی
یزد - ناحیه 2
1020
29
دبیرستان مناجات
پسرانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1021
30
معاون آموزش و پرورش شهرستان میبد
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
استان یزد - شهرستان میبد
1022
31
دبیرستان امام حسن مجتبی
دخترانه - دوره اول
 غیر دولتی
یزد - ناحیه 2
1023
32
دبیرستان حجاب
دخترانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1024
33
دبیرستان استقلال
پسرانه - دوره دوم
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1025
34
دبیرستان کرامت
دخترانه - دوره اول
دولتی
یزد - ناحیه 2
1026
35
شهید مطهری
دخترانه - دوره اول
دولتی
یزد - ناحیه 2
1027
36
مدیریت آموزش و پرورش بافق
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
استان یزد - شهرستان بافق
1028
37
هنرستان کار دانش تلاش
پسرانه - متوسطه فنی
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1029
38
دبیرستان ................
دخترانه
دولتی
زرند کرمان
1030
39
دبیرستان ادب
دخترانه - دوره اول
دولتی
یزد - ناحیه 2
1031
40
دبیرستان فجر
دخترانه - دوره اول
دولتی
یزد - ناحیه 2
1032
41
دبیرستان خاتم
پسرانه - دوره اول
دولتی
یزد - ناحیه 2
1033
42
تست خدمات آموزشی مهرآزمون
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
1034
43
دبیرستان شرف
دخترانه - دوره دوم
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1035
44
دبیرستان فاطمیه
دخترانه - دوره دوم
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1036
45
دبیرستان ................
دخترانه
دولتی
استان کرمان - شهرستان زرند
1037
46
دبیرستان ................
دخترانه
دولتی
استان کرمان - شهرستان زرند
1038
47
دبیرستان ................
دخترانه
دولتی
استان کرمان - شهرستان زرند
1039
48
دبیرستان ................
دخترانه
دولتی
استان کرمان - شهرستان زرند
1040
49
دبیرستان ................
دخترانه
دولتی
استان کرمان - شهرستان زرند
1041
50
دبیرستان صالحی زاده
پسرانه - دوره اول
دولتی
یزد - ناحیه 2
1042
51
دبیرستان غیر انتفاعی بهار علم آموزان
دخترانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1043
52
دبیرستان ................
پسرانه - دوره اول
دولتی
استان کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
1044
53
دبیرستان استعدادهای درخشان شهید رحیمی فر 
پسرانه - دوره دوم
دولتی
استان یزد - شهرستان میبد
1045
54
دبیرستان شهید صدوقی
پسرانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق - مبارکه
1046
55
دبیرستان شیخ محمد تقی بافقی
پسرانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان بافق
1047
56
دبیرستان فرزانگان
دخترانه - دوره دوم
دولتی
استان فارس - شهرستان فسا
1048
57
دبیرستان رزمندگان اسلام
پسرانه - دوره اول
دولتی
یزد - ناحیه 2
1049
58
دبیرستان مارکار
دخترانه - دوره اول
دولتی
یزد - ناحیه 2
1050
59
دبیرستان محمد رسول ا...
دخترانه - دوره اول
دولتی
یزد - ناحیه 2
1051
60
دبیرستان مجاهد دهقانی
دخترانه - دوره اول
نمونه دولتی
استان یزد - شهرستان میبد
1052
61
دبیرستان شاهد فاطمه الزهرا
دخترانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان میبد
1053
62
دبیرستان مولوی (گلشن)
دخترانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان میبد
1054
63
دبیرستان طالقانی میبد
پسرانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان میبد
1055
64
دبیرستان ................
دخترانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان میبد
1056
65
دبیرستان امام سجاد
پسرانه - دوره اول
دولتی
یزد - ناحیه 2
1057
66
دبیرستان امام رضا
دخترانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان مهریز (بهادران)
1058
67
دبیرستان نمونه خلیج فارس
دخترانه - دوره اول و دوم
دولتی
استان یزد - شهرستان مروست
1059
68
دبیرستان محمد رضا زمانی
پسرانه - دوره اول
دولتی
استان یزد - شهرستان مهریز (بهادران)
1060
69
دبیرستان شاهد دخترانه
دخترانه - دوره اول
دولتی
استان فارس - شهرستان فسا
1061
70
دبیرستان شاهد پسرانه
پسرانه - دوره اول
دولتی
استان فارس - شهرستان فسا
1062
 
تغییرات مورد نیاز در این نرم افزار ، با پیشنهادات ارزشمند مدیران و کارشناسان محترم اعمال ، که در ورژن های ذیل مشاهده می نمایید.   
 
تغییرات ایجاد شده در ورژن  93/1/20  به شرح ذیل می باشد.
1- کارنامه ای با چهار ستون نمره ، به مجموعه ی گزارش ها اضافه شده است.
2- هنگام خارج شدن از برنامه ، پیام  گرفتن پشتیبانی ایجاد گردیده است.
تغییرات ایجاد شده در ورژن  93/7/20  به شرح ذیل می باشد.
- از گزینه ی «نمرات» در صفحه ی اصلی این برنامه ، امکان دریافت فایل اکسل جهت ارسال نمره به صورت SMS به موبایل پدر و یا مادر فراهم گردیده است.
تغییرات ایجاد شده در ورژن  93/10/14  به شرح ذیل می باشد.
1- هنگام ارسال نمرات دانش آموزان به سایت ، امکان انتخاب کلاس نیز ایجاد گردیده است.
2- جهت جلوگیری از اشتباه ثبت نمرات برای دانش آموزان هم نام ، نام پدر نیز در لیست ثبت نمرات دروس نشان داده شده است.
3- در محل گزارشات ، 3 کارنامه در یک برگ برای رشته هایی که تعداد دروس آنها کم می باشد طراحی گردیده است.
4- از محل دانش آموزان ، با استفاده از گزینه حذف ، می توانید حذف کامل دانش آموز را انجام دهید.
تغییرات ایجاد شده در ورژن  94/07/01  به شرح ذیل می باشد.
1- گزارش های نموداری به مجموعه گزارش ها اضافه گردیده است.
2- جهت سهولت ثبت نام در شروع سال تحصیلی ، فایل خروجی اسامی در منو دانش آموزان طراحی گردیده است.
تغییرات ایجاد شده در ورژن  94/07/25  به شرح ذیل می باشد.
- در این ورژن، امکان ارسال اسامی دانش آموزان به سایت، حتی قبل از ثبت نمره امکان پذیر است. 
تغییرات ایجاد شده در ورژن  94/10/20  به شرح ذیل می باشد.
- به دلیل تعویض سرور سایت های ویندوز ، این ورژن طراحی تا امکان ارسال اسامی و نمرات دانش آموزان به سایت مقدور باشد. 
در پایان به استحضار می رساند برخلاف قیمت بعضی از نرم افزارها ، این نرم افزار با قیمتی مناسب در اختیار مدارس متقاضی قرار خواهد گرفت. جهت اطلاع بیشتر با یکی از شماره های اعلام شده تماس حاصل نمایید.
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و یا انتقادات خود را ایمیل و یا به صورت تلفنی اعلام فرمایید.
با تشکر و قدردانی فراوان - خدمات آموزشی مهرآزمون
( با شروع سال تحصیلی ، ابتدا بخش 1 و سپس بخش 2 را به ترتیب اجرا نمایید.) 
بخش 1 :
الف : از محل امکانات نرم افزار ، یک نسخه پشتیبانی جهت سابقه اطلاعات دریافت و از آن نگهداری نمایید.
ب :  چنانچه نرم افزار شما از قبل آپدیت نشده ، طبق توضیحات ذیل آپدیت نمایید.
ج : از محل دانش آموزان ، فایل اکسل خروجی اطلاعات دانش آموزان را دریافت نمایید. (دریافت این فایل جهت ثبت نام مجدد ، کاربرد زیادی دارد. )  
د : از محل امکانات ، نسبت به خالی کردن بانک اطلاعات قبلی اقدام نمایید. (فقط موارد حذف عکس دانش آموزان ، حذف دانش آموزان ، حذف دوره ها و حذف نمرات دوره را تیک و اقدام به حذف این اطلاعات اضافه نمایید.)
بخش 2 :
الف : اطلاعات پایه را بررسی و تغییرات پیش آمده ، از گزینه پایه ها ، کلاسها ، دروس ، دبیران و دبیر- درس در این بخش را کنترل و به انجام رسانید.
ب :  فایل های اطلاعات مربوط به دانش آموزان را که قبلاً به شکل اکسل دریافت نموده اید کنترل و تغییرات پایه تحصیلی ، حذف و اضافه دانش آموزان و یا تغییر شماره موبایل را کامل نمایید.
تــذکــر :
1- برای پایه های جدید ، می توانید از فایل یکی از پایه های سال قبل که از توضیحات بخش 1 (مورد ج) آنرا دریافت کرده اید کپی نمایید و سپس اسامی و اطلاعات پایه جدید را در این فایل جایگزین نمایید.
2- ستون مربوط به کد دانش آموزان را برای تمام پایه ها ثبت نمایید. بهتر است مثلاً پایه هفتم را از 7001 ، پایه هشتم را از 8001 و پایه .........  را شروع نمایید.
ج : از محل ثبت دانش آموزان از فایل اکسل ، ثبت نام دانش آموزان را براحتی ثبت نمایید. 
د : بخش های بعدی ، همچون تعریف دوره ، ردیف کردن اسامی دانش آموزان بر اساس ردیف کاربرگ دبیر و امثالهم را با دقت انجام دهید. 
یــادآوری : در اولین مرحله از ارسال نمره روی سایت ، باید تیک داخل مربع زده شود. 
نحوه ی آپدیت نمودن نرم افزار نمرات مستمر
چنانچه ورژن نرم افزار آموزشگاه شما ، با ورژن فایل ذیل یکسان نمی باشد ، بعد از دانلود نمودن فایل از لینک زیر ، آنرا از حالت زیپ خارج نموده ، سپس فایل school  در این پوشه را در درایو  D ، پوشه ی  school_kbr  کپی نمایید. ( چنانچه این مراحل درست انجام گیرد ، زمانی که وارد برنامه شوید ، تاریخ ورژن خودبخود تغییر می کند.)
کاربر محترم، چنانچه با مشکلی روبرو شده اید ، فایل TeamViewer را روی دسکتاپ سیستم خود کپی و با پشتیبانی نرم افزار به شماره 09133526554 تماس بگیرید. دانلود فایل TeamViewer
دریافت فایل ورژن1394/10/20