داوطلب محترم، ضمـن آرزوی موفقیت و سربلندی برای جناب عالی، جهت مشاهده ی نتایج آزمون، در قسمت ذیل روی مشاهده ی کارنامه آزمون های تستی کلیک نموده و سپس شماره پرونده و کلمه عبور خود را در صفحه ای که ظاهر می شود وارد نمایید.

     مشاهده ی کارنامه آزمون های تستی

امام صــادق(ع) فرمـوده اند: تَـواضـَعُــوا لِـمـَن طَلـَبتُم مِنــهُ العِلــمَ ؛  در برابر کسی که از او دانـش می آمـوزید، فروتن باشـید. (تواضع و خاکساری در برابر اسـتاد و معلـم، از صفات پسندیده یک دانـش آمــوز به شمار می رود. این خلق و خوی پسندیده علاوه بر بزرگ داشت مقام معلم، راه را برای کسب علم و معرفتِ بیشتر، برای شمـا دانش آمـوز عزیز فراهم می سازد.)

بازگشت به صفحه اصلی

نام شهرستان .....................آزمون های انجام شده در چند سال اخیر و سال تحصیلی 95-94 تاریخ برگزاری نمایش روی سایت
بافــق و یـــزد دانش آموزان پایه های هفتم ، هشتم و نهم
95/1/22
در حال تصحیح
بافــق و یـــزد
دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی شهرستان های بافق و مدرسه قیام ناحیه 1 یزد
94/12/18
قابل رؤیت
بافــق ، بهاباد و یـــزد
دانش آموزان پایه چهارم و پنجم مدارس ابتدایی شهرستان های بافق و بهاباد و مدرسه قیام ناحیه 1 یزد
94/12/16
قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پیش دانشگاهی پایه های چهارم علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی
94/11/2
قابل رؤیت
بافــق و یـــزد
دانش آموزان پایه چهارم مدارس ابتدایی شهرستان بافق و مدرسه قیام ناحیه 1 یزد
94/10/13
قابل رؤیت
بافــق و بهـابــاد
دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی
94/9/25
قابل رؤیت
بافــق و بهـابــاد
دانش آموزان پایه پنجم مدارس ابتدایی
94/9/24
قابل رؤیت
یزد ، بافق ، خاتم و مروست
دانش آموزان پایه های هفتم ، هشتم و نهم
94/9/4
قابل رؤیت
بــافـــــــق
دانش آموزان پایه های سوم ریاضی فیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی
94/5/4
غیر قابل رؤیت
ابرکــوه ، بافــق و یــــزد
دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی
94/2/22
غیر قابل رؤیت
بافــق و یـــــــزد
دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم مدارس ابتدایی
94/2/21
غیر قابل رؤیت
خاتـــم
دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم دبیرستانها ی دوره اول
94/1/23
غیر قابل رؤیت
یـــــــزد و مروست
دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم دبیرستانها ی دوره اول
94/1/22
غیر قابل رؤیت
بافــق و یـــــــزد
دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم دبیرستانها ی دوره اول
93/12/13
غیر قابل رؤیت
یزد ، بافق ، بهاباد و خاتم
دانش آموزان پایه های چهارم ، پنجم و ششم مدارس ابتدایی
93/10/22
غیر قابل رؤیت
یزد ، بافق ، خاتم و مروست
دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم
93/9/12
غیر قابل رؤیت
بافــق و یـــــــزد
دانش آموزان پایه ی ششم مدارس ابتدایی
93/8/25
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه ی ششم مدرسه ی ابتدایی شاهد نور
93/3/26
غیر قابل رؤیت
بافــق و یـــــــزد
دانش آموزان پایه ی چهارم ، پنجم و ششم مدارس ابتدایی
93/2/21
غیر قابل رؤیت
بهاباد
دانش آموزان پایه ی چهارم ، پنجم و ششم مدارس ابتدایی
93/2/21
غیر قابل رؤیت
بافــق و یـــــــزد
دانش آموزان پایه ی هفتم دبیرستانها ی دوره اول
93/2/8
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم رشته های ریاضی و تجربی دبیرستان شاهد شهید رجایی
93/1/26
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم رشته های ریاضی و تجربی دبیرستان شاهد شهید رجایی
92/12/22
غیر قابل رؤیت
بافــق و یـــــــزد
دانش آموزان پایه ی هفتم و سوم راهنمایی دبیرستانها ی دوره اول
92/12/19
غیر قابل رؤیت
بافق و بهاباد
دانش آموزان پایه ی چهارم مدارس ابتدایی
92/12/18
غیر قابل رؤیت
بافق و بهاباد
دانش آموزان پایه ی پنجم مدارس ابتدایی
92/12/18
غیر قابل رؤیت
بافق ، بهاباد و یزد
دانش آموزان پایه ی ششم مدارس ابتدایی
92/12/18
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه ی چهارم مدارس ابتدایی
92/10/22
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه ی پنجم مدارس ابتدایی
92/10/16
غیر قابل رؤیت
بافــق و یـــــــزد
دانش آموزان پایه ی ششم مدارس ابتدایی
92/10/15
غیر قابل رؤیت
بافــق و یـــــــزد
دانش آموزان پایه ی هفتم دبیرستان های دوره اول
92/9/19
غیر قابل رؤیت
بافــق و یـــــــزد
دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی
92/9/17
غیر قابل رؤیت
بافــق و یـــــــزد
دانش آموزان پایه ی ششم مدارس ابتدایی
92/8/15
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه ی هفتم و سوم راهنمایی دبیرستانها ی دوره اول (ارزشیابی آغازین )
92/7/23
غیر قابل رؤیت
بافــق
آزمون ورودی دانش آموزان متقاضی مدرسه راهنمایی حضرت سجاد (مرحله ی دوم )
92/4/16
غیر قابل رؤیت
بافــق
آزمون ورودی دانش آموزان متقاضی مدرسه راهنمایی حضرت سجاد (مرحله ی اول )
92/2/27
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه ششم مدرسه شاهد غدیر
92/2/18
غیر قابل رؤیت
بافــق و یـــــــزد
دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی
92/2/11
غیر قابل رؤیت
ابرکــوه
دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی
92/2/8
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه دوم و سوم مدارس راهنمایی
92/1/26
غیر قابل رؤیت
بافــق و یــزد
دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی
91/12/13
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه دوم و سوم مدارس راهنمایی
91/12/12
غیر قابل رؤیت
بافــق و یــزد
دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی
91/10/5
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه دوم و سوم مدارس راهنمایی
91/9/22
غیر قابل رؤیت
بهـاباد
دانش آموزان پایه دوم و سوم مدارس راهنمایی
91/9/19
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه دوم و سوم مدارس راهنمایی
91/8/16
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی
91/8/15
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه (ارزشیابی آغازین )
91/7/25
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های دوم و سوم مدارس راهنمایی  (ارزشیابی آغازین )
91/7/16
غیر قابل رؤیت
دستگردان
دانش آموزان پایه های دوم و سوم مدارس راهنمایی  (ارزشیابی آغازین )
91/7/15
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه پنجم مدارس ابتدایی شهید انغوزه ای و شهید صدر مبارکه
91/3/2
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم مدرسه راهنمایی نمونه اندیشه
91/1/17
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم مدرسه راهنمایی نمونه فردوس
90/12/20
غیر قابل رؤیت
بافــق
گروه عوامل اجرایی فرهنگیان متقاضی در مسابقه کتابخوانی وصیت نامه حضرت امام (ره)
90/11/20
غیر قابل رؤیت
بافــق
گروه های الف، ب ، ج و د فرهنگیان متقاضی در مسابقه کتابخوانی وصیت نامه حضرت امام (ره)
90/11/19
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه پنجم مدارس ابتدایی شهید انغوزه ای و شهید صدر مبارکه
90/11/19
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم کلیه مدارس راهنمایی
90/9/21
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم مدارس راهنمایی نمونه اندیشه و فردوس
90/9/10
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مدرسه ابتدایی شاهد غدیر( مرحله دوم )
90/9/6
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی داوطلب در مسابقه کتاب به پسرم (نامه امام علی(ع) به فرزندشان امام حسن(ع))
90/8/22
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم مدرسه راهنمایی نمونه فردوس( آزمون سه مرحله ای تجمیعی )
90/8/19
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم مدرسه راهنمایی نمونه فردوس( آزمون سه مرحله ای تجمیعی )
90/8/7
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه پنجم متقاضی ثبت نام در مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی حضرت سجاد (ع)
90/6/2
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه پنجم مدارس ابتدایی انقلاب و شاهد نور
90/2/18
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه پنجم کل مدارس ابتدایی
90/2/25
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شرکت کننده در مسابقه بزرگ گفتگو در محضر امیر المؤمنین علی (ع)
90/2/8
غیر قابل رؤیت
بهـاباد
دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم کل مدارس راهنمایی
90/1/21
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم کل مدارس راهنمایی
90/1/21
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های دوم و سوم کل رشته های نظری مدارس متوسطه
90/1/20
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه
90/1/20
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه پنجم کل مدارس ابتدایی
89/10/8
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم کل مدارس راهنمایی
89/9/20
غیر قابل رؤیت
ابرکـوه
دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم کل مدارس راهنمایی
89/9/20
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه اول کل مدارس متوسطه
89/9/15
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های دوم و سوم کل رشته های نظری مدارس متوسطه
89/9/15
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم مدرسه راهنمایی نمونه اندیشه
89/9/7
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه اول دبیرستان نمونه حضرت معصومه (س)
89/9/1
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی حضرت سجاد (ع)
89/8/24
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم مدرسه راهنمایی نمونه فردوس
89/8/24
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی حضرت سجاد (ع)
89/8/22
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم مدرسه راهنمایی نمونه فردوس
89/8/22
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم مدرسه راهنمایی مناجات
89/8/20
غیر قابل رؤیت
بافــق
دانش آموزان پایه اول دبیرستان نمونه حضرت معصومه (س)
89/8/15
غیر قابل رؤیت

شرح مختصری از گزارش های آزمون

1– کارنامه دانش آموز : مهم ترین گزارش در برگزاری آزمونها ، کارنامه دانش آموز محسوب می شود که باید از ویژگی خاصی برخوردار باشد تا داوطلب به راحتی از این طریق قادر به شناخت نقاط قوت و یا ضعف خود شود و با استفاده از مندرجات در کارنامه از وضعیت تحصیلـی و نتیجه آزمون آگاهــی کامل و جامع پیدا نماید، لذا در این گــزارش تمام کمیت های مورد نیاز، مورد پیش بینی قرار گرفته که لازم است مواردی از آن توضیح داده شود.
الف) جدول دروس آزمون با مشخصه ضرائب ، تعداد سؤال و نحوه پاسخگویی دانش آموز به سؤالات آزمون و ثبت نمره از 20 ، همچنین درصد نمره کسب شده همراه با تراز دروس و امتیاز حاصل شده با توجه به جدول مبنای امتیاز ، از پارامترهای مورد توجه در این کارنامه بوده که همه موارد لحاظ گردیده، در ضمن رتبه دانش آموز در کلاس، مدرسه، شهر، اسـتان و حتی کشور با میانگین های امتیاز و تعداد شرکت کنندگان در سطوح مختلف به راحتی برای دانش آموز قابل تشخیص می باشد. ضمناً وضعیت عملکرد دانش آموز در آزمون به صورت کیفی با درج مطالبی چون بسیار عالی، عالی، خیلی خوب، خوب، ......، ضعیف و بیش از حد ضعیف برای تک تک دروس اعلام و  درج مبنای کلی امتیاز ، بالاترین امتیاز کسب شده در آزمون ، همچنین مجموع امتیاز داوطلب از درس های آزمون  در قسمتی از این جدول بسیار مفید و قابل توجه خواهد بود.
ب ) نمـــودار مقایسه ای تشخیص وضعیت داوطلب در مراحل آزمــون ، به دانش آمـــوز نشان می دهد که در آزمـــون انجام شده نسبت به بالاترین نمره و میانگین آزمون چه وضعیتی داشته و چنانچه آزمـون در چند مرحلــه برگزار گردد، ترسیــم نمودار در آزمونهای انجام شده، این امکان را به دانش آموز می دهد که از وضعیت پیشرفت و یا افت خود در آزمونهای دوران سال آگاهی پیدا نماید. علاوه بر نمودار مذکور نمودار مقایسه ای سطوح دروس داوطلب در آزمون ، یکی دیگر از نکات مؤثر کارنامه به شمار می آید که این نمودار، تشخیص نمره آزمــون را در دروس مختلف به راحتی برای دانش آموز فراهم می سازد.
ج) جدول کلید سـؤالات آزمون (Answer sheet) امکان بررسی دانش آموز را برای شناخت بیشتر به نحوه پاسخگویی تک تک سؤالات فراهم نموده و بخش ارزنده ای از این کارنامه تلقی می گردد.
ضمناً ثبت نمره منفی برای آزمون از 3/1 ، 4/1،...... و 10/1 قابل تغییر و امکان پذیر می باشد.
2- کارنمای دبیر و آموزگار : یکی از گزارشـهای بسیار مؤثر در این برنامه کارنمــای دبیر و آمـوزگار می باشد که با « عنوان لیست نمره و رتبه دانش آموزان به تفکیک کلاس و درس » ارائـــه می گردد که دبیران و آموزگاران محــترم به راحــتی می توانند متوجه وضعیت درسی دانش آموزان کلاس خود شوند و با توجه به جدول تعداد شرکت کنندگان ، نمره دانش آموزان را از 20  و همچنین بر حسب درصد و  امتیاز کسب شده مشاهده نمایند و از رتبه دانش آموزان در سطح کلاس، مدرسه، شهر و استان جویا شوند .لازم به ذکر است چون این گزارش به تفکیک کلیه کلاسها برای تمام دروس آزمون به طور مجزا در نظر گرفته می شود، امکان کاربرد نمره درس به عنوان نمره مستمر کلاسی نیز وجود خواهد داشت.
3- نفرات برتر در آزمون: در این گزارش با توجه به جمعیت آماری، درصـــدی از شرکت کنندگان، که بالاترین امتیاز را در آزمون کسب نمایند به عنوان نفرات برتر در آزمون معرفی می گردند.ضمناً در این گزارش ، رتبه در کل ، رتبه در آموزشگاه ، رتبه در کلاس و ذکر محل تحصیل دانش آموز ، مشخص می گردد.
4- کارنامه مدرسه در آزمون : در این گــزارش امکان شناخت حداقل و حداکثــر امتیاز مکتسبه از مدارس شرکت کننده برای دروس آزمون وجود دارد ، همچنین امتیاز و رتبه دروس آزمون به طور جداگانه برای هر مدرسه معرفی می گردد.
5- لیست مقایسه ای کلاسها به تفکیک هر مرکز : این گزارش به تفکیک کلاس ، مجموع امتیاز مکتسبه همراه با رتبه را مشخص می نمایـــد. ضمناً امتیــاز و رتبه به طــور جداگانه برای تمام دروس مشخص می گردد.
6- لیست مادر: در این گزارش اطلاعات آزمونی دانش آموزان به تفکیک مدارس به آنها ارائـه می گردد تا مدیران محترم بتوانند وضعیت دانش آموزان مرکز خود را از نظر امتیاز کل ، رتبه در مدرسه و رتبه در کل جویا شوند ضمناً در این گزارش امتیاز تک تک دروس آزمون با رتبه در مرکز و رتبه در کل آزمون مشخص می گردد .
7- تحلیل سؤالات آزمون به تفکیک هر مرکز: این گزارش تحلیل سؤالات هر مرکز را با تعیین درصد پاسخگویی به تک تک گزینه ها همراه با ستونهای تعداد نادرست، درست، کلید سؤال، ضریب تمیزی و دشواری سؤال نشان می دهد .
یاد آوری می گردد استخراج بسیاری دیگر از گزارش های آزمون در این نرم افزار وجود دارد که متناسب با درخواست، ارائــه خواهد شد .
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و یا انتقادات خود را ایمیل و یا به یکی از شماره های ذیل اعلام فرمایید.
با تشکر و قدردانی فراوان- خدمات آموزشی مهرآزمون
                  ایمیل: ebrahim.shafiey@yahoo.com                تلفن:  4252688 - 0352               سامانه پیامک: 10009133526554                  همراه: 09133526554