خدمات آموزشی مهرآزمون
برگزاری آزمون های مراکز آموزشـی ، برگزاری آزمون های آنلاین و  ارائه نرم افزار نمرات مستمر

بازگشت به صفحه اصلی

قابل توجــه کلیــه مـدیـــران و معــاونـیـن محتــرم مــدارس
خدمات آموزشی مهرآزمون برای سال تحصیلـــی 95-94 اعلام آمادگی می نماید چند مرحله آزمون جهت دوره ی دوم ابتـدایی  (پایه ی ششم- چهار مرحله) و (پایه های ی چهارم و پنجم- سه مرحله) به صورت هماهنگ ، مطابق با جدول زمانبندی ذیل انجام و کلیه مراحل طراحی سؤال، چاپ دفترچه سؤالات، صدور پاسخنامه، تصحیح پاسخنامه، انجام پردازش های پس از آزمـــون، ارائه گـــزارش های مدیریتی و ارائه کارنامه کامپیوتری دانش آموزان را در اسرع وقت به انجام رساند.
یاد آوری می گردد علاوه بر آزمون های معمولی مذکور، پیش بینی می گردد دو مرحله آزمون آنلاین ویژه پایه ششم ابتدایی و دو مرحله آزمون آنلاین ویژه پایه های هفتم، هشتم و نهم برگزار گردد که دانش آموزان با استفاده از رمز و پسوردی که از مدارس تحویل می گیرند می توانند زمان برگزاری ، بودجه بندی ، هزینه آزمون و دیگر اطلاعات مربوط به آن را مشاهده نموده و در این آزمون ها نیز شرکت نمایند.
لازم به ذکر است آزمونها با جدیدترین نرم افزار و متناسب با نظر مدیران و آموزگاران محتـرم مدارس طراحـی گردیده و گزارش های آن ازخصوصیات ویژه ای برخـــوردار می باشد که به چند نمـونه آن در لینک آزمون های تستی اشاره شده است.
مراحل برگزاری آزمون سنجش علمی دوره دوم ابتدایی (ویژه پایه ی ششم )

ثبت نام به ازای هر دانش آموز

زمان برگزاری آزمون

تعداد سؤال

ضریب دروس

بودجه بندی دروس آزمون

دروس آزمون ردیف

مراحل آزمون

-/30000 ریال

یکشنبه 93/8/25
 10 1 تا پایان صفحه ی 21 هدیه های آسمان 1
مرحله ی اول
10 1 تا پایان صفحه ی 24 مطالعات اجتماعی 2
 15 1 تا پایان صفحه ی 38 فارسی 3
1 تا پایان صفحه ی 32 فارسی (مهارت های نوشتاری)
25 1 تا پایان صفحه ی 27 علوم تجربی 4
20 1 تا پایان صفحه ی 25 ریاضی 5

-/30000 ریال

دوشنبه 93/10/22
 10 1 تا پایان صفحه ی 41 هدیه های آسمان 1
مرحله ی دوم
 15 1 تا پایان صفحه ی 63 مطالعات اجتماعی 2
15 1 تا پایان صفحه ی 61 فارسی 3
1 تا پایان صفحه ی 56 فارسی (مهارت های نوشتاری)
15 1 تا پایان صفحه ی 51 علوم تجربی 4
20 1 تا پایان صفحه ی 60 ریاضی 5

-/30000 ریال

نیمه دوم اسفند ماه 93
15 1 متعاقباً اعلام می شود. قرآن 1
مرحله ی سوم
متعاقباً اعلام می شود. هدیه های آسمان
15 1 متعاقباً اعلام می شود. فارسی 2
متعاقباً اعلام می شود. فارسی (مهارت های نوشتاری)
10 1 متعاقباً اعلام می شود. مطالعات اجتماعی 3
15 1 متعاقباً اعلام می شود. علوم تجربی 4
25 1 متعاقباً اعلام می شود. ریاضی 5

-/30000 ریال

نیمه دوم اردیبهشت 94
15 2

سـؤالات هر یک از دروس آزمــــون از اول کتـاب تا آخــــــر کتــاب پایــــه ی ششـــــــــــم ابتــــــــــــــــــــــــدایـی ســــــــــــال تحصـیلــــــــــی 94- 93 طــــــــــــــرح مـی گــــــــــــــــــــــــردد.

قرآن و هدیه های آسمان 1
مرحله ی چهارم
15 2 فارسی (مهارت های خواندن و  نوشتن) 2
10 1 مطالعات اجتماعی 3
15 2 علوم تجربی 4
25 3 ریاضی 5
 
مراحل برگزاری آزمون سنجش علمی دوره دوم ابتدایی (ویژه پایه ی پنجم )

ثبت نام به ازای هر دانش آموز

زمان برگزاری آزمون

تعداد سؤال

ضریب دروس

بودجه بندی دروس آزمون

دروس آزمون ردیف

مراحل آزمون

-/30000 ریال

دوشنبه 93/10/22
 7 1 تا پایان صفحه ی 45 هدیه های آسمان 1
مرحله ی اول
8 1 تا پایان صفحه ی 32 جغرافی 2
6 1 تا پایان صفحه ی 99 تاریخ
 4 1 تا پایان صفحه ی 143 مدنی
10 1 تا پایان صفحه ی 85 فارسی 3
تا پایان صفحه ی 65 فارسی (مهارت های نوشتاری)
15 1 تا پایان صفحه ی 49 علوم تجربی 4
15 1 تا پایان صفحه ی 57 ریاضی 5

-/30000 ریال

نیمه دوم اسفند ماه 93
 7 1 متعاقباً اعلام می شود. هدیه های آسمان 1
مرحله ی دوم
8 1 متعاقباً اعلام می شود. جغرافی 2
6 1 متعاقباً اعلام می شود. تاریخ
 4 1 متعاقباً اعلام می شود. مدنی
10 1 متعاقباً اعلام می شود. فارسی 3
متعاقباً اعلام می شود. فارسی (مهارت های نوشتاری)
15 1 متعاقباً اعلام می شود. علوم تجربی 4
15 1 متعاقباً اعلام می شود. ریاضی 5

-/30000 ریال

نیمه دوم اردیبهشت 94
 10 1

سـؤالات هر یک از دروس آزمــــون از اول کتـاب تا آخــــــر کتــاب پایــــه ی پنجــــــــــم ابتــــــــــــــــــــــــدایـی ســــــــــــال تحصـیلــــــــــی 95- 94 طــــــــــــــرح مـی گــــــــــــــــــــــــردد.

هدیه های آسمان 1
مرحله ی سوم
10 1 بخوانیم و بنویسیم 2
8 1 جغرافی 3
8 1 تاریخ
4 1 مدنی
15 1 علوم تجربی 4
15 1 ریاضی 5
 
مراحل برگزاری آزمون سنجش علمی دوره دوم ابتدایی (ویژه پایه ی چهارم )

ثبت نام به ازای هر دانش آموز

زمان برگزاری آزمون

تعداد سؤال

ضریب دروس

بودجه بندی دروس آزمون

دروس آزمون ردیف

مراحل آزمون

-/30000 ریال

دوشنبه 93/10/22
 10 1 تا پایان صفحه ی 72 فارسی 1
مرحله ی اول
تا پایان صفحه ی 50 فارسی (مهارت های نوشتاری)
 10 1 تا پایان صفحه ی 44 مطالعات اجتماعی 2
15 1 تا پایان صفحه ی 39 علوم تجربی 3
10 1 تا پایان صفحه ی 59 ریاضی 4

-/30000 ریال

نیمه دوم اسفند ماه 93
 10 1 متعاقباً اعلام می شود. فارسی 1
مرحله ی دوم
متعاقباً اعلام می شود. فارسی (مهارت های نوشتاری)
5 1 متعاقباً اعلام می شود. مطالعات اجتماعی 2
10 1 متعاقباً اعلام می شود. علوم تجربی 3
15 1 متعاقباً اعلام می شود. ریاضی 4

-/30000 ریال

نیمه دوم اردیبهشت 94
 10 1

سـؤالات هر یک از دروس آزمــــون از اول کتـاب تا آخــــــر کتــاب پایــــه ی چهـــــــــــارم ابتــــــــــــــــــــــــدایـی ســــــــــــال تحصـیلــــــــــی 94- 93 طــــــــــــــرح مـی گــــــــــــــــــــــــردد.

فارسی 1
مرحله ی سوم
5 1 مطالعات اجتماعی 2
10 1 علوم تجربی 3
15 1 ریاضی 4
 
نحوه ی ثبت نام داوطلبان جهت شرکت در آزمون
اطلاعاتExcel   دانـش آمـوزان متقاضـی خــود را مطابق جدول ذیل تنظیم نموده و حداقل یک هفته قبل از زمان برگزاری آزمون به آدرس ebrahim.shafiey@yahoo.com ایمیل نماینــد. (فایل مذکورPDF نشود.)
نام منطقه آموزشی نام آموزشگاه نام و یا شماره کلاس پایه تحصیلی نام پدر نام خانوادگی نام

ردیف

               
               
               
               
               
نحوه ی ارسال پاسخنامه و دفترچه سؤالات به مدارس
از طریق رابط خدمات آموزشی مهرآزمون ، روز قبل از هر مرحله از برگزاری آزمون، پاسخنامـــه دانش آموزان همراه با دفترچه سؤالات ، به تفکیک مدارس متقاضی با برچسب های اطلاعات آزمون ، پاکت شده و به مدارس تحویل و روز بعد از هر مرحله از برگزاری آزمون توسط رابط ، پاسخنامه ها جهت انجام قرائت، پردازش، صدور کارنامه و غیره از مدارس جمع آوری می گردد.
روش اعلام نتایج آزمون
نتایج آزمـــون حداکثر بعد از 48 ساعت روی همین سایت www.mehrazmoon.ir اعــلام، که دانش آموزان با وارد نمودن کد اختصاصی 9 رقمی مربوط به خود، قادر به مشاهده و دریافت کارنامه می باشند. ضمناً گزارشهای مدیریتی مورد نیاز همــراه با کارنامه فــردی دانش آمـــوزان در اسرع وقت از طـــریق خدمات آموزشی مهرآزمون ، به مدارس ارسال می گردد .
واریز هزینه ثبت نام  داوطلبان
مدیران محترم مدارس پس از ثبت نام داوطلبان متقاضی و پس از محاسبه ی هزینه آزمون آنها  ، مبلغ مورد نظر را ، به شماره حســــاب  0104639082003 نزد بانک ملـــی به نام ابراهیم شفیعی واریز نموده و شماره فیش واریزی و نام آموزشگاه و نام شهرستان را پیامک نمایند.
شرح آزمون تجمیعی
با توجه به اینکه همزمانی چند درس در یک آزمون برای اکثر دانش آموزان مشکل می باشد، روش آزمون تجمیعی راه را برای دانش آموزان هموارتر نموده و با برگزاری این روش نتیجه مؤثرتری برای آن ها حاصل می نماید.
در این روش مدارس می توانند ، دروس مورد نظر در یک آزمون را طی چند روز برگزار، و سپس با تجمیع پاسخنامه های چند روز، برای آنها در سیستم یک آزمون کلی تعریف می گردد، تا نتیجه بهتری برای دانش آموزان حاصل شود.
مطالب کلی پیرامون برگزاری آزمون با خدمات آموزشی مهرآزمون
الف- خدمات آموزشی مهرآزمون در برگزاری آزمون ها از سابقه و تجربه کافی برخوردار می باشد که در این خصوص بخشی از فعالیت های انجام شده را در جدول آزمون های بالا مشاهده می فرماییـد.
ب : نتایج آزمـون در فاصله زمانی حداکثر 48 ساعت بعد از برگزاری ،  روی سایت اعلام و گزارش های مدیریتی و کارنامه اختصاصی دانش آموزان به مدارس ارسال می گــردد.
ج : هزینه آزمون، با قیمتی قابل توجه تعیین شده است.
د : ارائه گزارش های متعدد ، از جمله لیست نمره و رتبه دانـش آموزان به تفکیک هر کلاس با ثبت سوابق و نتایج مراحل قبل دانش آموزان ، جهت بررسی از میزان پیشرفت و یا افت آنها (کارنمـای معلم)  ، همچنین گزارش تحلیل سؤالات (سختی سؤال) برای هر آموزشگاه یکی از ویژگی های بسیار موثر در مجموعه گزارشات خواهد بود .
موفقیت و سربلندی همه شما بزرگواران را از درگاه خداونــد منان مسئلت می نماییم. قبلاً از توجـه و همکاری شما بسیار سپاسگزاریم.
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و یا انتقادات خود را ایمیل و یا به یکی از شماره های ذیل اعلام فرمایید.
                                       با تشکر و قدردانی فراوان - خدمات آموزشی مهرآزمون
ایمیل: ebrahim.shafiey@yahoo.com                تلفن:  4252688 - 0352               سامانه پیامک: 10009133526554                  همراه: 09133526554